GDP:平减指数:第三产业

访问完整数据图表请先购买:

GDP:平减指数:第三产业 起止时间:1978 — 2020

年份 单位:1978=100
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2023(E) 购买后可见 »
2022(E) 购买后可见 »
2021(E) 购买后可见 »
2020 购买后可见 »
2019 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2017 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 718.96
2009 672.90
2008 654.10
2007 612.24
2006 564.72
2005 545.32
2004 527.39
2003 503.50
2002 491.24
2001 482.33
2000 464.10
1999 445.66
1998 439.87
1997 420.70
1996 402.59
1995 377.31
1994 335.64
1993 274.60
1992 241.92
1991 213.29
1990 186.37
1989 176.46
1988 156.64
1987 138.01
1986 132.20
1985 127.90
1984 104.43
1983 93.37
1982 93.46
1981 97.75
1980 98.45
1979 93.39
1978 100.00
下载完整数据
相关数据
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务