GDP累计同比贡献率:初步核算数:货物和服务净出口

访问完整数据图表请先购买:

GDP累计同比贡献率:初步核算数:货物和服务净出口 起止时间:2008.12 — 2023.12

季度 单位:%
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2024-12(E) 购买后可见 »
2024-09(E) 购买后可见 »
2024-06(E) 购买后可见 »
2024-03(E) 购买后可见 »
2023-12 购买后可见 »
2023-09 购买后可见 »
2023-06 购买后可见 »
2023-03 购买后可见 »
2022-12 购买后可见 »
2022-09 购买后可见 »
2022-06 购买后可见 »
2022-03 购买后可见 »
2021-12 购买后可见 »
2021-09 购买后可见 »
2021-06 购买后可见 »
2021-03 购买后可见 »
2020-12 购买后可见 »
2020-09 购买后可见 »
2020-06 购买后可见 »
2020-03 购买后可见 »
2019-12 购买后可见 »
2019-09 购买后可见 »
2019-06 购买后可见 »
2019-03 购买后可见 »
2018-12 购买后可见 »
2018-09 购买后可见 »
2018-06 购买后可见 »
2018-03 购买后可见 »
2017-12 购买后可见 »
2017-09 购买后可见 »
2017-06 购买后可见 »
2017-03 购买后可见 »
2016-09 购买后可见 »
2014-06 购买后可见 »
2013-12 购买后可见 »
2013-09 购买后可见 »
2013-06 购买后可见 »
2013-03 购买后可见 »
2012-12 购买后可见 »
2012-09 购买后可见 »
2012-06 -7.69
2012-03 -9.90
2011-12 -5.80
2011-09 -1.30
2011-06 -0.70
2011-03 -4.40
2010-12 7.90
2010-09 6.80
2010-06 5.80
2010-03 -9.90
2009-12 -44.80
2009-09 -46.75
2009-06 -41.00
2009-03 -3.28
2008-12 8.89
下载完整数据
相关数据
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务