GDP:内蒙古自治区:呼和浩特市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:内蒙古自治区:呼和浩特市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 11011331.00
2006 6431716.00
2005 7436618.00
2003 4062029.00
2002 3167000.00
2001 2111188.00
2000 1791495.00
1999 1564299.00
1998 1430164.00
1997 1280130.00
1996 1137346.00
1995 876928.00
1994 784542.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务