GDP:河北省:张家口市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河北省:张家口市 起止时间:1994 — 2016

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2019(E) 购买后可见 »
2018(E) 购买后可见 »
2017(E) 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 购买后可见 »
2006 4227582.00
2005 4157878.00
2003 3199369.00
2002 2783715.00
2001 2580246.00
2000 2439319.00
1999 2295098.00
1998 2283239.00
1997 2172573.00
1996 1937140.00
1995 1594731.00
1994 1255305.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务