GDP:湖北省:襄阳市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:湖北省:襄阳市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 7854500.00
2006 6549223.00
2005 5714700.00
2003 5033100.00
2002 4566200.00
2001 4502000.00
2000 4152925.00
1999 3915925.00
1998 4888573.00
1997 4620747.00
1996 3992212.00
1995 3379907.00
1994 2671658.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务