GDP:湖北省:武汉市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:湖北省:武汉市 起止时间:1994 — 2016

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2019(E) 购买后可见 »
2018(E) 购买后可见 »
2017(E) 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 购买后可见 »
2006 28185869.00
2005 22380000.00
2003 16621797.00
2002 14927435.00
2001 13478027.00
2000 12068363.00
1999 10856837.00
1998 10158880.00
1997 9123256.00
1996 7821325.00
1995 6069100.00
1994 4857571.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务