GDP:山东省:威海市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:山东省:威海市 起止时间:1994 — 2016

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2019(E) 购买后可见 »
2018(E) 购买后可见 »
2017(E) 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 购买后可见 »
2006 31662034.00
2005 11697700.00
2003 8360200.00
2002 7035039.00
2001 6271016.00
2000 5608914.00
1999 5008000.00
1998 5307000.00
1997 4775900.00
1996 4071200.00
1995 3367200.00
1994 2824300.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务