GDP:河南省:濮阳市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河南省:濮阳市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 5261408.00
2006 6969480.00
2005 3839824.00
2003 2650299.00
2002 2371350.00
2001 2194533.00
2000 2039449.00
1999 2179107.00
1998 1705816.00
1997 1650250.00
1996 1485335.00
1995 1224970.00
1994 993303.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务