GDP:山西省:朔州市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:山西省:朔州市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 3321931.00
2006 3134179.00
2005 1816505.00
2003 1185962.00
2002 1003957.00
2001 853543.00
2000 835279.00
1999 769498.00
1998 829593.00
1997 750216.00
1996 646423.00
1995 530769.00
1994 472135.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务