GDP:贵州省:六盘水市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:贵州省:六盘水市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 3008419.00
2006 2358632.00
2005 2075507.00
2003 1170820.00
2002 1011188.00
2001 905076.00
2000 815053.00
1999 745294.00
1998 683514.00
1997 633885.00
1996 567681.00
1995 501631.00
1994 440223.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务