GDP:河南省:商丘市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河南省:商丘市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 7656721.00
2006 4751509.00
2005 5607773.00
2003 3397493.00
2002 3427291.00
2001 3183780.00
2000 2850119.00
1999 2601554.00
1998 2405946.00
1996 224626.00
1995 183662.00
1994 137901.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务