GDP:河南省:驻马店市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河南省:驻马店市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 6674772.00
2006 3685376.00
2005 5003555.00
2003 3457143.00
2002 3316976.00
2001 3056202.00
2000 2800835.00
1998 321398.00
1997 296936.00
1996 253003.00
1995 215443.00
1994 160364.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务