GDP:黑龙江省:七台河市:市辖区

访问完整数据图表请先购买:

GDP:黑龙江省:七台河市:市辖区 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2017 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 1887919.00
2007 1026123.00
2006 924159.00
2005 764678.00
2003 602381.00
2002 525552.00
2001 457789.00
2000 417703.00
1999 366999.00
1998 328971.00
1997 272752.00
1996 243261.00
1995 194247.00
1994 173073.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务