GDP:黑龙江省:七台河市:市辖区

访问完整数据图表请先购买:

GDP:黑龙江省:七台河市:市辖区 起止时间:1994 — 2017

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018(E) 购买后可见 »
2017 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 1026123.00
2006 924159.00
2005 764678.00
2003 602381.00
2002 525552.00
2001 457789.00
2000 417703.00
1999 366999.00
1998 328971.00
1997 272752.00
1996 243261.00
1995 194247.00
1994 173073.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务