GDP:黑龙江省:佳木斯市:市辖区

访问完整数据图表请先购买:

GDP:黑龙江省:佳木斯市:市辖区 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2017 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 1056638.00
2007 1706595.00
2006 688906.00
2005 1222213.00
2003 1025650.00
2002 909691.00
2001 760141.00
2000 666662.00
1999 610066.00
1998 563983.00
1997 497229.00
1996 473623.00
1995 440288.00
1994 370897.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务