GDP:黑龙江省:哈尔滨市:市辖区

访问完整数据图表请先购买:

GDP:黑龙江省:哈尔滨市:市辖区 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2017 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 15791745.00
2007 17566537.00
2006 11946202.00
2005 12147413.00
2003 8212686.00
2002 7158983.00
2001 6336588.00
2000 5499300.00
1999 4664048.00
1998 4261380.00
1997 3928005.00
1996 3388905.00
1995 2901877.00
1994 2333026.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务