GDP:河北省:张家口市:市辖区

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河北省:张家口市:市辖区 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2017 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 4932111.00
2007 2360271.00
2006 3129545.00
2005 1795661.00
2003 1610173.00
2002 1392416.00
2001 1296040.00
2000 1166780.00
1999 1091751.00
1998 941277.00
1997 973541.00
1996 821100.00
1995 712066.00
1994 569365.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务