GDP:河北省:张家口市:市辖区

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河北省:张家口市:市辖区 起止时间:1994 — 2017

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018(E) 购买后可见 »
2017 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 2360271.00
2006 3129545.00
2005 1795661.00
2003 1610173.00
2002 1392416.00
2001 1296040.00
2000 1166780.00
1999 1091751.00
1998 941277.00
1997 973541.00
1996 821100.00
1995 712066.00
1994 569365.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务