GDP:甘肃省:金昌市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:甘肃省:金昌市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 2132190.00
2006 3369584.00
2005 1158700.00
2003 541581.00
2002 452011.00
2001 400569.00
2000 350746.00
1999 312876.00
1998 301102.00
1997 312500.00
1996 323096.00
1995 277977.00
1994 238271.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务