GDP:广西壮族自治区:防城港市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:广西壮族自治区:防城港市 起止时间:1994 — 2016

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2019(E) 购买后可见 »
2018(E) 购买后可见 »
2017(E) 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 购买后可见 »
2006 1146502.00
2003 719769.00
2002 692829.00
2001 626461.00
2000 575085.00
1999 546187.00
1998 519722.00
1997 482275.00
1996 396995.00
1995 320649.00
1994 260500.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务