GDP:湖南省:张家界市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:湖南省:张家界市 起止时间:1994 — 2016

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2019(E) 购买后可见 »
2018(E) 购买后可见 »
2017(E) 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 购买后可见 »
2006 380598.50
2005 1106322.00
2003 819087.00
2002 729602.00
2001 667147.00
2000 603722.00
1999 548323.00
1998 508095.00
1997 475513.00
1996 419772.00
1995 335895.00
1994 272556.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务