GDP:河南省:新乡市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河南省:新乡市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 7796766.00
2006 8086837.00
2005 5441633.00
2003 3789452.00
2002 3404699.00
2001 3086886.00
2000 2808535.00
1999 2632148.00
1998 2560521.00
1997 2469749.00
1996 2646752.00
1995 2103025.00
1994 1553006.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务