GDP:河南省:鹤壁市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河南省:鹤壁市 起止时间:1994 — 2018

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2021(E) 购买后可见 »
2020(E) 购买后可见 »
2019(E) 购买后可见 »
2018 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 2744319.00
2006 3482288.00
2005 1862357.00
2003 1222482.00
2002 1050506.00
2001 948240.00
2000 853405.00
1999 770250.00
1998 732335.00
1997 699629.00
1996 666755.00
1995 547873.00
1994 403891.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务