GDP:河南省:焦作市

访问完整数据图表请先购买:

GDP:河南省:焦作市 起止时间:1994 — 2016

年份 单位:万元
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。
2019(E) 购买后可见 »
2018(E) 购买后可见 »
2017(E) 购买后可见 »
2016 购买后可见 »
2015 购买后可见 »
2014 购买后可见 »
2013 购买后可见 »
2012 购买后可见 »
2011 购买后可见 »
2010 购买后可见 »
2009 购买后可见 »
2008 购买后可见 »
2007 购买后可见 »
2006 11636341.00
2005 5839740.00
2003 3414205.00
2002 2876249.00
2001 2566587.00
2000 2285547.00
1999 2117325.00
1998 2508236.00
1997 2463681.00
1996 2362853.00
1995 2280590.00
1994 1686892.00
下载完整数据
相关数据
查看更多
  • 使用期限至:尚未开通

  • 我的订单
  • 立即开通
  • 前瞻产业研究院 咨询·服务